Sr. No Name
1 Sanjeev Kaur
2 Harkirat Kaurr
3 Poonam Kumari
4 Ruby Kumari
5 Simranjit Kaur
6 Shivani Devi
7 Kusam Kumari
8 Mandeep Kaur